ទំព័រដើម


ថ្មីៗសំរាប់មិត្តអ្នកសិក្សា

Math

គណិតវិទ្យា សង្ខេបមេរៀន​សម្រាប់​ត្រៀម​ប្រឡង​ថ្នាក់ទី​១២(Free Download)

Chemistry

គីមី សង្ខេបមេរៀន​សម្រាប់​ត្រៀម​ប្រឡង​ថ្នាក់ទី​១២(Free Download)

Biology

ជីវវិទ្យា សង្ខេបមេរៀន​សម្រាប់​ត្រៀម​ប្រឡង​ថ្នាក់ទី​១២(Free Download)

Physic

រូបវិទ្យា​ សង្ខេបមេរៀនថ្នាក់ទី​១២_៣០ សីហា​២០១៤(Free Download)


ធរណីមាត្រសំរាប់សិស្សពូកែ និងការប្រឡងផ្សេងៗ (ហេង សុខា)(Free Downlaod)
កំណែលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨ (សំ វុទ្ធី)(Free Downlaod)

កំណែលំហាត់គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ (សំ វុទ្ធី)(Free Download)

1001 លំហាត់គណិតវិទ្យា (Vol 3) (ហៃ ប៉ោហិន)(Free Download)

លំហាត់គណិតវិទ្យាបំប៉នសិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ (ភាគ១) (សំ វុទ្ធី)(Free Download)

ពិភពជំរើសលំហាត់ស្វ៊ីត(ភាគ១) (ជា ពិសិដ្ឋ)(Free Download)

វិញ្ញាសារប្រឡងគ្រួឧត្តម NIE ២០១៣

វិញ្ញាសារប្រឡងគ្រួឧត្តម
NIE ២០១៣

វិញ្ញារប្រឡងអាហារូបករណ៏ទៅវៀតណាម,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងអាហារូបករណ៏ទៅវៀតណាម,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងអាហារូបករណ៏ទៅសិង្ហាបូរី,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងអាហារូបករណ៏ទៅសិង្ហាបូរី,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងអាហារូបករណ៏ទៅចិន​,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងអាហារូបករណ៏ទៅចិន​,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងគ្រួ,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងគ្រួ,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងថ្នាក់ទី៩​,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញារប្រឡងថ្នាក់ទី៩​,២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញាសារប្រឡងគ្រួបឋម ២០១៣ (Free Download)

វិញ្ញាសារប្រឡងគ្រួបឋម ២០១៣ (Free Download)

tirk092

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s